Tháng 9

   • Ngày 30 – Thánh Giêrô-rô-ni-mô,linh mục,tiến sĩ Hội Thánh
   • Ngày 29 – Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Mi-ca-e, Ga-bri-en, Ra-pha-en
   • Ngày 28 – Thánh Vin-xet-lao, tử đạo
   • Ngày 27 – Thánh Vinh-sơn Phaolô,linh mc
   • Ngày 26 – Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo
   • Ngày 21 – Thánh Mathêu, Tác Gỉa Sách Tin Mừng
   • Ngày 21 – Tuổi Thơ,

(Tết Trung Thu – Ngày Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi)

  • Ngày 20 – Thánh Andrew Kim Taegon, PhaoLô Chong Hansang và Các Bạn Tử Ðạo
  • Ngày 19 – Thánh Gia-nu-a-riô,giám mục, tử đạo
  • Ngày 17 – Thánh Roberto Bellaminô
  • Ngày 16 – Thánh Co-nê-liô,giáo hoàng và thánh Síp-ri-a-nô,tư.û đạo
  • Ngày 15 – Lễ Ðức Mẹ sầu Bi
  • Ngày 14 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Bài 2
  • Ngày 14 – Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Bài 1
  • Ngày 13 – Thánh Gioan Kim Khẩu,giám mục,tiến sĩ Hội Thánh
  • Ngày 8 – Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, (Bài 2)
  • Ngày 8 – Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, (Bài 1)
  • Ngày 3 – Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt