Thông tin liên lạc các Linh mục, tu sỹ thuộc giáo xứ Cồn thoi

 

QUÝ CHA QUÊ HƯƠNG CÒN SỐNG CŨNG NHƯ ĐÃ QUA ĐỜI

 • Cha cố Gioan B. Đinh Công Dũng ( + )
  Sinh năm: 1940
  Ngày bổn mạng: 24/6
  Giáo họ: Tân Tùng
  Thụ phong Linh mục: 13/5/1982
  Chúa gọi về ngày : 11- 6 – 2016
  Hưởng thọ : 76 tuổi.
  Ông cố: Augustino Đinh Văn Thìn (+)
  Bà cố:  Rosa Vũ Thị Nhu (+)

 

 • Cha Cố Giuse Vũ Công Hoàng
  Ngày sinh: 15/12/1938
  Ngày bổn mạng: 01/5
  Giáo họ: Tân Tùng
  Thụ phong Linh mục: 13/5/1982
  Số điện thoại: 0303.742 210
  Email: josvuhoang@yahoo.com
  Địa chỉ hiện tại:  giáo họ Tân Tùng, cồn thoi, KS, NB.
  Ông cố: Luca Vũ Văn Ban (+)
  Bà cố:  Maria Lại Thị Chiên (+)

 

 • Cha Phê-rô Lê Minh Hưởng
  Ngày sinh: 14/01/1963
  Ngày bổn mạng: 29/6
  Giáo họ: Tòng Đức
  Thụ phong Linh mục: 01/01/2004
  Nơi phụ trách: Xứ Tân Khẩn
  Địa chỉ hiện tại:  Xứ Tân Khẩn, xã Kim Mỹ-Kim sơn-NB.
  Số điện thoại:
  Di động : 0912 591 314
  Email: lehuongpd@yahoo.com
  Ông cố: Vicent Lê Minh Kế (+)
  Bà cố:  Tê-rê-sa Hoàng Thị Sót (+)

 

 • Cha Phê-rô Nguyễn Quang Vinh.
  Ngày sinh: 14/09/1982
  Ngày bổn mạng: 29/6
  Giáo họ: Phùng Thiện
  Thụ phong Linh mục: 19/09/2017
  Địa chỉ hiện tại:  Chủng Viện Thánh Phaolô Phát Diệm
  Số điện thoại: 0941887982
  Email: prquangvinh@gmail.com
  Ông cố: Vicente Nguyễn Văn Hiển
  Bà cố:  Anna Nguyễn Thị Mừng

 

 • CÁC THẦY
 • Thầy Gioan B. Nguyễn Ngọc Ký
  Ngày sinh: 1960
  Ngày bổn mạng: 24/6
  Giáo họ: Tòng Phát
  Số điện thoại: 0947269327
  Email: jbngocky@gmail.com
  Chức vụ: Giám đốc nhà hưu dưỡng Phát Diệm.
  Địa chỉ hiện tại:  Nhà hưu Phát Diệm, Kim Sơn, NB

 

 1. Thầy Phê-rô Hiệu
  Ngày sinh:
  Ngày bổn mạng:
  Giáo họ: Phúc Từ
  Số điện thoại:
  Email:
  Chức vụ:
  Địa chỉ hiện tại:  Tòa Giám Mục Phát Diệm

 

 1. Thầy Giuse Vũ Minh Thức
  hiện phục vụ tại giáo xứ Trung Đồng, hạt Đồng Chưa-Phát Diệm

 

III. CÁC CHỦNG SINH VÀ ỨNG SINH

+ GIÁO HỌ NGHĨA TỪ

 1. Thầy Gioan B. Trần Văn Tiến
  Ngày sinh: 6/8/1997
  Ngày bổn mạng: 24/6
  Số điện thoại: 0975069570
  Email: tranvantien068@gmail.com
  Thuộc : TCV Phát Diệm
  Tình trạng – Chức vụ: Tiểu Chủng Sinh
  Địa chỉ hiện tại:  TCV Phát Diệm
  Ông cố: Đominico  Trần Văn Nhiên
  Bà cố:  Anna Trần Thị Nụ

 

+ GIÁO HỌ PHÚC TỪ

 1. Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Ngọc.
  Ngày sinh: 15/6/1990
  Ngày bổn mạng: 29/6
  Số điện thoại: 0988860881
  Email: ngocnguyenpd.ct@gmail.com
  Thuộc : Chủng sinh Phát Diệm
  Tình trạng – Chức vụ: Đại Chủng Sinh
  Địa chỉ hiện tại: Đang theo học tại: Đại Chủng Viện Xuân Lộc
  Ông cố: Phan-xi-cô Nguyễn Văn Chi
  Bà cố: Ma-ri-a Trần Thị Dịu

 

+ GIÁO HỌ TÂN TÙNG

 1. Thầy Phê-rô Nguyễn Văn Bình
  Ngày sinh: 02/8/1987
  Ngày bổn mạng: 29/6
  Số ĐT: 0973939256
  Email: nguyenbinhct1987@gmail.com
  Thuộc : ĐCV Thánh Giuse Hà Nội
  Tình trạng – Chức vụ: Phó tế
  Địa chỉ hiện tại: giáo xứ Tôn Đạo
  Ông cố: Giuse Nguyễn văn Thành
  Bà cố: Anna Đinh Thị Hằng

 

 1. Thầy Phao-lô Vũ Văn Quyền
  Ngày sinh: 01/9/1991
  Bổn mạng : 25/01
  Số điện thoại: 0353841253
  Email: paulquyen1991@gmail.com
  Thuộc : ĐCV Thánh Giuse Hà Nội
  Tình trạng – Chức vụ: Triết 3
  Địa chỉ hiện tại:  40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Ông cố: Gioan B. Vũ Văn Chức
  Bà cố:  Matta Phạm Thị Quế

 

+ GIÁO HỌ TÒNG ĐỨC

 1. Thầy Giu-se Lê Văn Hải.
  Ngày sinh: 13/5/1985
  Ngày bổn mạng: 19/3
  Số ĐT: 0985660369
  Email: joshaivn@gmail.com
  Thuộc : ĐCV Thánh Giuse Hà Nội
  Tình trạng – Chức vụ: Năm 3 phân khoa thần học.
  Địa chỉ hiện tại: 29/220 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.
  Ông cố: Phê-rô Lê Văn Được
  Bà cố: Tê-rê-sa Đinh Thị Dịu

 

 1. Ứng sinh Giuse Nguyễn Văn Bằng
  Ngày sinh: 03/01/2000
  Ngày bổn mạng: 19/3
  Số điện thoại: 0987954911
  Email: nguyenbang0301@gmail.com
  Thuộc : Giáo phận Phát Diệm
  Tình trạng – Chức vụ: Tu Sinh
  Địa chỉ hiện tại:  TCV
  Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Trọng
  Bà cố: An-na Hoàng Thị Khướu

 

+ GIÁO HỌ TÒNG PHÁT

 1. Ứng sinh Giuse Đỗ Tuấn Anh
  Ngày sinh: 16/9/2000
  Ngày bổn mạng: 19/3
  Số điện thoại: 0868195071
  Email: dotuananh1692000@gmail.com
  Thuộc : Giáo phận Phát Diệm
  Tình trạng – Chức vụ: Tu Sinh học đại học
  Địa chỉ hiện tại:  Nhà hưu dưỡng Phát Diệm Gò Vấp
  Ông cố: Giu-se Đỗ Văn Quý
  Bà cố: Tê-rê-sa Lê Thị Soi

 

 • QÚY THẦY THUỘC CÁC HỘI DÒNG

+ GIÁO HỌ TÒNG ĐỨC

 1. Thầy Gioan B. Nguyễn Văn Mạnh
  Ngày sinh:
  Ngày bổn mạng:
  Giáo họ: Tòng Đức

Số điện thoại:

Email:

Thuộc hội dòng: Đa minh

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:

Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Cao

Bà cố: Maria Vũ Thị Thoa

 

 1. Thầy An-tôn Nguyễn Văn Từ

Ngày sinh: 20/9/1983

Ngày bổn mạng: 13/6

Giáo họ: Tòng Đức

Số điện thoại: 0367479681

Email: nguyenvantudhsp@gmail.com

Thuộc hội dòng: Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  Gia Lai, Kon Tum

Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Cao

Bà cố: Maria Vũ Thị Thoa

 

+ GIÁO HỌ TÒNG PHÁT

 1. Thầy Giu-se Trần Văn Huyến

Ngày sinh: 02/3/1987

Ngày bổn mạng: 19/3

Giáo họ: Tòng Phát

Số điện thoại: 0385605314

Email: hp1201982@gmail.com

Thuộc hội dòng: Truyền giáo Ngôi Lời

Tình trạng – Chức vụ: Khấn Tạm

Địa chỉ hiện tại:  5 Chử Đồng Tử, Tân Bình, Tp HCM

Ông cố: Phao-lô Trần Văn Phan

Bà cố:  Agata Trần Thị Hường.

 

 1. QUÝ SƠ THUỘC CÁC HỘI DÒNG

+ GIÁO HỌ KIM TÙNG

 1. Sơ A-nê Nguyễn Thị Tuyết (Hiến).

Ngày sinh: 30/10/1964

Bổn mạng: 21/01

Số điện thoại: 0912871964

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại: Nhà Mẹ Hội Dòng MTG Phát Diệm

Ông cố: F.x Vinh

Bà cố:  Maria Nguyễn Thị Liễu

 

 1. Sơ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Mai

Ngày sinh: 21/12/1973

Ngày bổn mạng: 01/10

Số điện thoại: 0972032840

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Tân Việt

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  Giáo xứ Cổ Việt, Thôn Việt Cường, Việt Thuận, Thái Bình.

Ông cố: F.x Vinh

Bà cố:  Maria Nguyễn Thị Liễu

 

 1. Sơ Mát-ta Nguyễn Thị Sáng

Ngày sinh: 25/3/1983

Bổn mạng : 29/7

Số điện thoại:

Email: minhsangbeo@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 6, Đồng Hướng, Kim Sơn, NB.

Ông cố: Giuse Nguyễn Đức Thuận

Bà cố:  Maria Trần Thị Hoa

 

 1. Sơ Tê-rê-sa Vũ Thị Mơ

Ngày sinh: 18/5/1982

Bổn mạng : 1/10

Số điện thoại:

Email: terexahoangmo@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Quy Nhơn

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  132 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn

Ông cố: Giuse Vũ Ngọc Tuế

Bà cố: Tê-rê-sa Trần Thị Phượng

 

+ GIÁO HỌ NGHĨA TỪ

 1. Sơ Ma-ri-a Trần Thị Ngọc Tươi

Ngày sinh: 28/01/1974

Ngày bổn mạng: 08/12

Số điện thoại: 01225569302

Email: marytuoi2013@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Quy Nhơn

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  467/111/ Lê Đức Thọ, P.16 Quận Gò Vấp.

Ông cố: Giuse Trần Văn Tung

Bà cố:  Tê-rê-sa Mai Thị Do

 

 1. Sơ Ma-ri-a Trần Thị Chinh

Ngày sinh: 01/01/1987

Ngày bổn mạng: 01/01

Số điện thoại: 02293862321

Email: mtrinh8701@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn Tạm

Địa chỉ hiện tại:  Hảo Nho, Yên Lâm, Yên Mô, NB

Ông cố: Đominico  Trần Văn Nhiên

Bà cố:  Anna Trần Thị Nụ

 

 1. Sơ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Phương

Ngày sinh: 1998

Ngày bổn mạng: 1/10

Số điện thoại:

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Tập sinh

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB.

Ông cố: Bê-na-đô Nguyễn Văn Thắng

Bà cố: Ma-ri-a Trần Thị Thơm

 

 1. Sơ An-na Trần Thị Bích

Ngày sinh: 1991

Ngày bổn mạng: 26/7

Số điện thoại: 02543836999 (Nhà dòng)

Email:

Thuộc hội dòng: Đan viện Xi-tô thánh mẫu Phước Hải Vũng Tàu

Tình trạng – Chức vụ: Tập sinh

Địa chỉ hiện tại:

Ông cố: Đominico  Trần Văn Nhiên

Bà cố:  Anna Trần Thị Nụ

 

 1. Sơ Ma-ri-a Ninh Thị Hằng

Ngày sinh: 25/12/1990

Ngày bổn mạng: 08/9 (sinh nhật Đức Mẹ)

Số điện thoại: 02838781516 hoặc 038 975 7440

Email: tuyetxanhsamac@gmail.com

Thuộc hội dòng: Nữ Tu Đức Maria

Tình trạng – Chức vụ: Tập Sinh

Địa chỉ hiện tại: 5 – Đ. Hồng Sến, P. Long Thanh Mỹ, Q. 9, HCM.

Ông cố: Phao-lô Ninh Văn Thiện

Bà cố: Maria Trần Thị Kim

 

 1. Sơ Ma-ri-a Lê Thị Dung

Ngày sinh: 26/12/1994

Ngày bổn mạng: 07/10

Số điện thoại:

Email: Daunanh20@gmail.com

Thuộc hội dòng: Đa Minh Bùi Chu

Tình trạng – Chức vụ: Tiền Tập Sinh

Địa chỉ hiện tại:  Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định.

Ông cố: Giu-se Lê Văn Hải

Bà cố:  Maria Nguyễn Thị Cúc

 

 

+ GIÁO HỌ PHÚC TỪ

 1. Sơ Anna Trần Thị Mến

Ngày sinh: 1980

Ngày bổn mạng:

Số điện thoại:

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  Nhà hưu dưỡng Mến Thánh Giá Phát Diệm

Ông cố: Phê-rô Trần Văn Cơ

Bà cố:  Ma-ri-a Nguyễn Thị Yêu

 

 1. Sơ Tê-rê-sa Hoàng Thị Thúy

Ngày sinh: 03/8/1984

Ngày bổn mạng: 01/10

Số điện thoại:

Email: hoangthuy3883@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB.

Ông cố: Giuse Hoàng Minh Tâm

Bà cố:  Anna Nguyễn Thị Liễu

 

 1. Sơ Maria Nguyễn Thị Tươi

Ngày sinh: 28/3/1986

Ngày bổn mạng: 15/9

Số điện thoại: 0962578261

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:

Ông cố: Phê-rô Vũ Mạnh Tuất

Bà cố:  An-na Nguyễn Thị Vui

 

 1. Sơ Tê-rê-sa Phạm Thị Dung

Ngày sinh: 28/7/1984

Ngày bổn mạng: 01/10

Số điện thoại: 0377798516

Email: Jerypham84@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB.

Ông cố: Phê-rô Phạm Văn Trường

Bà cố:  Tê-rê-sa Hoàng Thị Thu

 

 1. Sơ An-na Phạm Thị Trang

Ngày sinh: 20/5/1997

Ngày bổn mạng: 26/7

Số điện thoại:

Email: phamtrang20597@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Tiền Tập Sinh

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB

Ông cố: Phao-lô Phạm Văn Đông

Bà cố: Ma-ri-a Phạm Thị Mừng

 

 1. Sơ A-nê Phạm Thị Sen

Ngày sinh:  08/6/1974

Ngày bổn mạng:  21/01

Số điện thoại: 0383879008

Email:

Thuộc hội dòng:  Saint Paul

Tình trạng – Chức vụ:  Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại: Dòng Saint Paul, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ông cố:  Giuse Phạm Văn Lãm

Bà cố: Tê-rê-sa Trần Thị Vui (+)

 

 1. Sơ Ma-ri-a Phạm Thoa

Ngày sinh: 7/3/1980

Ngày bổn mạng: Lễ Chúa Ba Ngôi

Số điện thoại: +33751013329

Email: phamthoa635@gmail.com

Thuộc hội dòng:  Nữ tử bác ái

Tình trạng – Chức vụ:  Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:

Ông cố:  Giuse Phạm Văn Lãm

Bà cố: Tê-rê-sa Trần Thị Vui (+)

 

 1. Sơ An-na Trần Thị Hà

Ngày sinh: 04/4/1989

Ngày bổn mạng:

Số điện thoại:

Email:

Thuộc hội dòng: Saint Paul

Tình trạng – Chức vụ: Tập sinh

Địa chỉ hiện tại:  Hàng Bột, Hà Nội

Ông cố: Gio-an Trần Văn Ký

Bà cố:  An-na Trần Thị Na

 

 1. Sơ A-nê Phạm Thị Hồng Tám

Ngày sinh: 28/12/1975

Ngày bổn mạng: 21/01

Số điện thoại: 037 644 5322

Email:

Thuộc hội dòng: Đức Bà Truyền giáo

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  50 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 19, Q. Bình Thạnh, HCM.

Ông cố: Phạm Giao Thuần (+)

Bà cố:  Vũ Thị Lan (+)

 

 1. Sơ Lu-ci-a Trần Thị Nhiệm

Ngày sinh: 30/4/1976

Ngày bổn mạng: 13/12

Số điện thoại: 0908 437 726

Email: Lucia.Tranthinhiem@gmail.com

Thuộc hội dòng: Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn (2008)

Địa chỉ hiện tại:  Giáo Xứ Dốc Mơ, Gia Kiệm, Xuân Lộc

Ông cố: Phê-rô Trần Văn Phán (0984484344)

Bà cố:  Anna Vũ Thị Liễu

 

 1. Sơ Cê-ci-li-a Trần Thị Thêm

Ngày sinh: 03/01/1979

Ngày bổn mạng: 22/11

Số điện thoại: 0986 805 053 (số của cộng đoàn)

Email: ceciliathem79@gmail.com

Thuộc hội dòng: Nữ Tỳ Chúa Giê-su Linh Mục

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn (2013).

Địa chỉ hiện tại: Ấp 3, xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Ông cố: Phê-rô Trần Văn Phán

Bà cố:  Anna Vũ Thị Liễu

 

 1. Sơ An-na Trần Thị Tý

Ngày sinh: 16/01/1980

Ngày bổn mạng: 26/7

Số điện thoại: 0973 189 512

Email: tulipdmls982012@gmail.com

Thuộc hội dòng: Đa Minh Lạng Sơn

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn (2012)

Địa chỉ hiện tại:  23 Lý Thường Kiệt, Kp5, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc.

Ông cố: Phê-rô Trần Văn Phán

Bà cố:  Anna Vũ Thị Liễu

 

 1. Sơ Ma-ri-a Phạm Thị Tiền

Ngày sinh: 10/11/1995

Ngày bổn mạng: 08/12

Số điện thoại: 037 863 4487

Email:

Thuộc hội dòng: Đa Minh Bắc Ninh

Tình trạng – Chức vụ: Đệ Tử

Địa chỉ hiện tại:  Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh.

Ông cố: Phê-rô Phạm Văn Trường

Bà cố:  Tê-rê-sa Hoàng Thị Thu

 

+ GIÁO HỌ PHÙNG THIỆN

 1. Sơ Maria Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh:

Ngày bổn mạng:

Số điện thoại:

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB.

Ông cố: …Nghinh

Bà cố:

 

 1. Sơ Maria Mai Thị Thắm

Ngày sinh: 24/12/1985

Ngày bổn mạng: 15/8

Số điện thoại:

Email: thammaimai158@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Tân Lập

Tình trạng – Chức vụ: Khấn tạm

Địa chỉ hiện tại:  2, Đ.27, Khu phố 2, Bình Trưng Đông, Q2, HCM

Ông cố: Gioan Mai Văn Khang

Bà cố:  Catarina Trần Thị Khuyên

 

 1. Sơ An-na Mai Thị Huệ

Ngày sinh: 09/6/1988

Ngày bổn mạng: 26/7

Số điện thoại:

Email: hoadongnoi9688@gmail.com

Thuộc hội dòng: Đa Minh Bùi Chu

Tình trạng – Chức vụ: Học Viện

Địa chỉ hiện tại:  Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

Ông cố: Gioan Mai Văn Khang

Bà cố:  Catarina Trần Thị Khuyên

 

 1. Sơ Ma-ri-a Vũ Thị Na

Ngày sinh: 08/5/1990

Ngày bổn mạng: 15/8

Số điện thoại:

Email: mariavuthina@gmail.com

Thuộc hội dòng: Đa Minh Rosa Lima

Tình trạng – Chức vụ: Tiền Học Viện

Địa chỉ hiện tại:  168/7 Kp 1k Linh Đông, Thủ Đức, TP HCM.

Ông cố: Vicente Vũ Văn Tiếu

Bà cố:  Anna Nguyễn Thị Thơm

 

+GIÁO HỌ TÂN TÙNG

 1. Sơ Hoan
 2. Sơ Tê-rê-sa Đinh Thị Thanh

Ngày sinh: 1997

Ngày bổn mạng: 1/10

Số điện thoại:

Email:

Thuộc Tu hội: Nô tỳ Thiên Chúa

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:

Ông cố: Gioan B. Đinh Quang Sửu

Bà cố: Maria Trần Thị Dịu

 

 1. Sơ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Mầu

Ngày sinh: 14/4/1984

Ngày bổn mạng: 1/10

Số điện thoại:

Email:

Thuộc hội dòng: La-san

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:

Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Chính

Bà cố: Têrêsa Trần Thị Chiên

 

+ GIÁO HỌ TÒNG ĐỨC

 1. Sơ Ma-ri-a Nguyễn Thị Trang

Ngày sinh: 01/7/1997

Ngày bổn mạng: 08/12

Số điện thoại: 0394490036 (mẹ)

Email: marienguyentrang@gmail.com

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Tiền Tập Sinh

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB.

Ông cố: Giuse Nguyễn Văn Thông

Bà cố:  Anna Trần Thị Hường

 

 1. Sơ An-na Phạm Thị Chinh

Ngày sinh: 30/7/1994

Ngày bổn mạng: 26/7

Số điện thoại: 0329557663

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ:

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB.

Ông cố: (tên thánh) Phạm Văn Tuyên

Bà cố:   (tên thánh) Hoàng Thị Len

 

 1. Sơ Ma-ri-a Nguyễn Thị Thúy

Ngày sinh: 10/9/1984

Ngày bổn mạng: 08/12

Số điện thoại

Email: Marianguyenthuy84@gmail.com

Thuộc hội dòng: Nữ Tỳ Chúa Giê-su Linh Mục

Tình trạng – Chức vụ: Học Viện

Địa chỉ hiện tại:  Ấp 2, Xứ Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Ông cố: Phê-rô Nguyễn Văn Huyến

Bà cố:  Maria Lã Thị Cam (+)

 

 1. Sơ Ma-ri-a Lã Thị Hoan

Ngày sinh: 09/9/1984

Ngày bổn mạng: 08/12

Số điện thoại:

Email: hoanjmi@gmail.com

Thuộc hội dòng: Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Tình trạng – Chức vụ: Khấn trọn

Địa chỉ hiện tại:  32 Kim Long, TP Huế.

Ông cố: Giuse Lã Minh Chúc

Bà cố:  Maria Đỗ Thị Nhịn

 

+ GIÁO HỌ TÒNG PHÁT

 1. Sơ … Vân

Ngày sinh:

Ngày bổn mạng:

Số điện thoại:

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Tập sinh

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 5, Lưu Phương, Kim Sơn, NB.

Ông cố: …Thân

Bà cố:

 

 1. Sơ An-na Nguyễn Thị Vân

Ngày sinh: 27/12/1998

Ngày bổn mạng: 26/7

Số điện thoại: 0229372085

Email:

Thuộc hội dòng: MTG Phát Diệm

Tình trạng – Chức vụ: Đệ Tử

Địa chỉ hiện tại:  Xóm 12 Đồng Hướng, Kim Sơn, NB.

Ông cố: An-tôn Nguyễn Văn Thìn

Bà cố:  Catarina Nguyễn Thị Lan

 

 

 

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt