Giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2021

Cập nhật một vài hình ảnh ngày Giáo xứ Cồn Thoi Tĩnh Tâm Mùa chay-19/02/2021 và chuẩn bị tâm hồn bước vào ngày Chầu Lượt thay mặt Giáo phận vào Chúa Nhật I Mùa Chay-21/02/2021.

1. Giờ Sám Hối Cộng Đồng

Thầy Phó tế Trần Văn Huyến gợi ý tâm tình Sám Hối

2. Giảng Tĩnh Tâm

 

Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Phận-Phaolô Nguyễn Tất Ứng, Chính xứ Tân Mỹ giảng Tĩnh Tâm

+ Xem hình ảnh

Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt