Lịch phụng vụ Tháng 8/2016

Lịch phụng vụ Tháng 8-2016

Ý chung:

Cầu cho thể thao và tình huynh đệ. Xin cho thể thao trở nên dịp của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng nền hoà bình trên thế giới.

Ý truyền giáo:

Cầu cho việc sống Tin Mừng: Xin cho Kitô-hữu biết sống đòi hỏi của Tin Mừng bằng chứng từ của đức tin, lương thiện và tình yêu đối với tha nhân.

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/08 Tr
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
29-06 2
02/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
30-06 2
03/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
01-07-Bính Thân
04/08 Tr
Thánh Gioan Vianney, Lm
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
02-07
05/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
03-07
06/08 Tr
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
04-07
07/08 X
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Kn 18:6-9; Tv 33:1-12,18-19,20-22; Dt 11:1-2,8-19; Dt 11:1-2,8-12; Lc 12:32-48; Lc 12:35-40
05-07
08/08 Tr
Thánh Đa Minh, Lm
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
06-07 3
09/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
07-07 3
10/08 Đỏ
Thánh Lôrensô, Tstđ
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
08-07
11/08 Tr
Thánh Clare, Đt
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
09-07
12/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
10-07
13/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
11-07
14/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53
12-07
15/08 Tr
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
13-07 4
16/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
14-07 4
17/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
15-07
18/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
16-07
19/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
17-07
20/08 Tr
Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
18-07
21/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Is 66:18-21; Tv 117:1,2; Dt 12:5-7,11-13; Lc 13:22-30
19-07
22/08 Tr
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
20-07 1
23/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
21-07 1
24/08 Đỏ
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
22-07
25/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
23-07
26/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
24-07
27/08 Tr
Thánh Monica
1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30
25-07
28/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14
26-07
29/08 Đỏ
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30
27-07 2
30/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37
28-07 2
31/08 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44
29-07
Giáo xứ Cồn Thoi - Giáo Phận Phát Diệm © 2016/ Giới thiệu | Tin Giáo xứ | Tin Giáo phận | Liên hệ | Đăng nhập Thiết kế bởi GiuseArt